OM OSS

Menklare.se startade eftersom att sälja sin bostad är den största affären många gör under sitt liv och det är väldigt viktigt att det blir rätt. Men rätt för någon annan kanske är fel för dig och vi vill att du ska kunna välja den mäklare som passar just dig bäst.

Mäklare

Måste jag acceptera något erbjudande från någon av mäklarna som lämnar offert till mig?

Nej, du förbinder dig inte att acceptera något erbjudande. Om du jämför flera mäklare från oss kan du dock känna dig trygg i att du kommer göra ett bra val. Om du inte är nöjd med vår tjänst så uppmanar vi dig att kontakta oss så att vi kan förbättra den.

Hur behandlar vi dina personuppgifter och vilka personuppgifter behandlar vi?

På menklare.se hanterar vi varje dag personuppgifter på olika sätt och för många olika ändamål. Det gör vi för att vi vill ge dig en service i världsklass och erbjuda dig en relevant tjänst. I det här avsnittet beskriver vi vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi behandlar dessa och på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos oss på menklare.se. Integritetspolicyn kan komma att uppdateras för att till exempel åtgärda störningar eller uppfylla nya legala krav. Om förändringarna är betydande kommer du självklart att få information om detta från oss. Vi berättar mer om det lite längre ned i policyn.

Vilka personuppgifter behandlar menklare.se?

menklare.se samlar in och behandlar personuppgifter av olika kategorier: Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-post. Ärendeuppgifter: Information om dina kontakter med menklare.ses kundtjänst och supportärenden. Beteendeuppgifter: Uppgifter om kundsegment, hur du agerar på våra erbjudanden till dig samt hur du använder våra produkter, tjänster och webbplatser. Enhetsuppgifter: IP-nummer och andra uppgifter från cookies, läs mer i vår cookiepolicy. Samtyckesuppgifter: Dina inställningar till olika typer av direktmarknadsföring. Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för i förväg fastställda ändamål. Personuppgifter behövs för att vi ska kunna utföra vår tjänst för dig. Vi behöver också använda dessa för att kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster. Gemensamt är att all vår personuppgiftsbehandling har s.k. rättslig grund enligt lag.

Från vilka källor hämtas dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar om dig härrör från en källa:

Från dig själv, när du beställer våra tjänster, när du fyller i en intresseanmälan eller på annat sätt skickar dina uppgifter till oss. Vi kommer då att ange vilka personuppgifter som är nödvändiga och obligatoriska för att vi ska kunna tillhandahålla den aktuella tjänsten.

För vilka ändamål behandlar menklare.se dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för i förväg bestämda och specifika ändamål. De syften som vi behandlar personuppgifter för är: Hantering av kundrelationer och undersökningar av kundnöjdhet. Behandling för detta ändamål sker för att upprätthålla en professionell relation till våra kunder och till exempel tillhandahålla kundservice via telefon, e-post och våra digitala kanaler. Vi hanterar eventuella klagomål från kunder genom att samla information och förbereda svar. Vi kommunicerar med kunder via e-post, telefon och våra digitala kanaler angående våra kundrelationer. Försäljning, marknadsföring samt utveckling av produkter och tjänster. För att vi ska kunna kommunicera med våra kunder om våra tjänster, nya produkter eller andra relaterade frågor kontaktar vi kunder via bl.a. e-post, sms, telefon och andra automatiska system, när vi skickar ut nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden. För möjliga nya kunder behandlar vi personuppgifter som vi får in via undersökningar och aktiviteter online, vid evenemang och så vidare.

På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Vi förlitar oss på flera rättsliga grunder vid behandlingen av dina personuppgifter: Ditt särskilda och frivilliga samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke som juridisk grund för behandlingen av dina data, kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en tjänst mellan oss och dig eller nödvändigt för att på sådan tjänst, Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss (vi är till exempel skyldiga enligt lag att spara vissa data under en viss tid) och/eller att fastställa, genomdriva eller försvara menklare.se mot rättsliga anspråk eller krav, Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, vilka överväger den registrerades intressen och grundläggande fri- och rättigheter (s.k. intresseavvägning). Våra berättigade intressen vid sådana behandlingar är att: § Bedriva kostnadseffektiv och relevant näringsverksamhet § Utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt, inklusive återkoppling av kund och kundundersökningar § Upprätthålla korrekta, relevanta och enhetliga register och uppgifter § Tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till kunder § Tillhandahålla relevant och effektiv direktmarknadsföring i förhållande till befintliga kunder, inklusive profilering och segmentering i marknadsföringssyfte (se ytterligare information nedan)

Hur behandlar vi dina uppgifter i marknadsföringssyfte?

På menklare.se värdesätter vi en effektiv och transparent marknadsföring gentemot dig som kund hos oss. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster samt för att bibehålla en god kundkontakt. Du kommer i varje marknadskommunikation från oss ges möjlighet att motsätta dig och tacka nej till fortsatta utskick. Vi kommer t.ex. att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik och utvärdera, utveckla och informera dig om våra tjänster och produkter. Vi kan kontakta dig med riktade erbjudanden baserat på dina tidigare val och ditt beteende i kommunikationen med oss. Sådana riktade erbjudanden syftar till att erbjuda dig relevanta erbjudanden för produkter och tjänster som vi tror att du är intresserad av. Riktade erbjudanden förutsätter att vi delar in våra kunder i olika grupper (s.k. segmentering eller profilering) utifrån dina interaktioner med oss.

Hur länge lagrar vi personuppgifterna?

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs, beroende på typ av personuppgifter och syftet med behandlingen. Därefter raderas eller anonymiseras dina uppgifter. När det inte finns särskilda lagkrav som anger viss lagringstid, så sparar vi uppgifterna så länge vi behöver för det aktuella ändamålet. I allmänhet lagras dina personuppgifter i syfte att kontrollera utförandet av vår tjänst samt informera om nya erbjudanden och produkter. Vi kan komma att ringa dig, eller kontakta dig på annat sätt, för fråga hur tjänsten upplevdes samt undersöka om du accepterade någon av offerterna som mäklarna har lämnat. I dessa syften sparar vi dina uppgifter i upp till 24 månader.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Vi kommer att skicka dina personuppgifter till tredje part (i detta fall olika fastighetsförmedlingar och mäklare verksamma i det område där din bostad ligger) i det syfte att dom ska kunna ta kontakt med dig för att erbjuda sina tjänster. I dessa fall vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till så att din data hanteras säkert och i enlighet med vår integritetspolicy. Vi kan också komma att använda externa parter för att hjälpa oss behandla dina personuppgifter för vår räkning (personuppgiftsbiträden). När vi anlitar personuppgiftsbiträden ser vi genom avtal alltid till att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Lista över kategorier av personuppgiftsbiträden: IT-tjänsteleverantörer Försäljnings- och marknadsföringspartners Slutligen kan vi lämna ut dina uppgifter till extern part när vi är skyldiga att göra det enligt lag, baserat på krav från behöriga myndigheter eller domstol.

Hur skyddar menklare.se personuppgifter?

menklare.se vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Vilka åtgärder och vilken säkerhetsnivå som tillämpas avgörs efter en noggrann bedömning av de risker som den aktuella behandlingen medför. De säkerhetsåtgärder som vi använder kan omfatta behörighetsstyrning, loggning, fysisk säkerhet i datahallar, användning av brandväggar, pseudonymisering, kryptering, detaljerade instruktioner och utbildning för personal rörande skydd av personuppgifter och noggrant övervägande vid val av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Hur hanterar vi personuppgifter från cookies och liknande tekniker?

När du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser kan menklare.se samla in data om dina enheter via cookies och andra spårningstekniker. Cookies är en liten textfil som vi använder för att bl.a. identifiera och räkna de webbläsare och enheter som besöker vår webbplats. Denna information kan sedan användas av oss eller tredje part i marknadsföringssyfte. För komplett information om vilka cookies vi använder på menklare.se, läs vår Cookiepolicy här

Vilka rättigheter har du avseende dina personuppgifter?

Du har som registrerad ett antal rättigheter enligt lag: Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och ytterligare information om behandlingen. Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade. Rätt till radering – Du har rätt att få dina uppgifter raderade, om; uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, du återkallar ditt samtycke för viss behandling och det därefter inte finns rättslig grund för menklare.se att behandla uppgifterna, dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt, eller behandlingen av dina uppgifter inte är nödvändig för att uppfylla tillämpliga lagkrav, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten för arkiv-, forsknings- eller statistikändamål. Rätt att återkalla samtycke – Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.· Rätt till invändning avseende intresseavvägning – När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändning mot behandlingen. Vi kommer då att göra en ny intresseavvägning och kommer endast fortsätta behandlingen, trots din invändning, om vi kan påvisa tvingande berättigade intressen som överväger dina intressen. Rätt till invändning mot direkt marknadsföring – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då kommer vi därefter inte längre behandla personuppgifterna för sådana ändamål. Rätt till begränsning – Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandling enligt ovan, i båda fallen under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran. Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslut - Om vi har fattat ett beslut om dig som bygger helt på en automatiserad process och beslutet har rättsliga följder eller annars i betydande grad påverkar dig, kan du begära att beslutet omprövas av oss genom förnyad och enskild bedömning. Detta gäller om vi inte kan påvisa att ett automatiserat beslut är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och oss. Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten – Du har rätt att klaga till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan ber vi dig att kontakta oss via någon av nedan angivna kontaktvägar.

Förändring av vår integritetspolicy

menklare.se förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till denna integritetspolicy, exempelvis om tillämplig lagstiftning ändras eller om vi förändrar våra tjänster på ett sätt som påverkar vår behandling av dina personuppgifter. Information om eventuella ändringar eller tillägg meddelas dig på lämpligt sätt beroende på ändringarnas omfattning och betydelse för dig som registrerad. Uppdaterad information kan t.ex. lämnas per e-post eller sms i samband med annan kommunikation med dig, på vår webbplats eller via annan lämplig kanal.

Kontaktinformation

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina lagstadgade rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e- post; kontakt@menklare.se.